Vol. 28 (2022), no. 3 (Current Issue)

The existence of eigenvalues of Schrödinger operator on three dimensional lattice

J. I. Abdullaev, A. M. Khalkhuzhaev, K. D. Kuliev

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 189-208

189-208

We consider a three-particle discrete Schrödinger operator $H_{\mu,\gamma}(\mathbf{K}),$ $\mathbf{K}\in\mathbb{T}^3$, associated to a system of three particles (two fermions and one another particle) interacting through zero range pairwise potential $\mu>0$ on the three-dimensional lattice $\mathbb{Z}^3.$ It is proved that the operator $H_{\mu,\gamma}(\mathbf {K}),$ $\|\mathbf{K}\|<\delta,$ for $0<\gamma<\gamma_0$ ($\gamma_0\approx 4,7655$) has no eigenvalues and for $\gamma>\gamma_0$ has exactly three eigenvalues lying below the essential spectrum for sufficiently large $\mu$ and small $\delta$.

Ми розглядаємо тричастинковий дискретний оператор Шр\"{о}дінгера $H_{\mu,\gamma}(\mathbf{K}),$ $\mathbf{K}\in\mathbb{T}^3$, який асоціюється з системою з трьох частинок (двох ферміонів і одна інша частинка), які попарно взаємодіють через потенціал нульового радіусу $\mu>0$ на тривимірній решітці $\mathbb{Z}^3.$ Доведено, що оператор $H_{\mu,\gamma}(\mathbf {K}),$ $\|\mathbf{K}\|<\delta,$ для $0<\gamma<\gamma_0$ ($\gamma_0\approx 4,7655$) не має власних значень, а для $\gamma>\gamma_0$ має рівно три власні значення, що лежать нижче суттєвого спектру для достатньо великих $\mu$ і малих $\delta$.

The inner structure of the block Jacobi type matrix related to the complex moment problem with the measure supported on the second order curve

Mykola Dudkin, Olga Dyuzhenkova, Valentyna Kozak

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 209-227

209-227

We present an exact inner structure of the block Jacobi type matrix related to the complex moment problem with the corresponding measure supported on an arbitrary second order curve in the complex plane. For completeness of the study we also present a solution of the direct and inverse spectral problems for such matrices. In this the way, we give a necessary and sufficient condition under which a matrix in the CMV-form generates a (pre)normal operator, namely, not obligatory a unitary one.

Надано точну внутрішню структуру блочної якоюієвої матриці, яка пов'язана з комплексною проблемою моментів і мірою, що міє носій на довільній кривій другого порядку в комплексній площині. Для повноти дослідження подаємо також розв'язок прямої та оберненої спектральних задачі для таких матриць. Ми також даємо необхідну і достатню умову зв якої CMV-матриця породжує (пре)нормальний оператор, а саме не обов'язково унітарний.

Existence of classical solutions for initial boundary value problems for nonlinear dispersive equations of odd-orders

Svetlin Georgiev Georgiev, Arezki Kheloufi, Karima Mebarki

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 228-241

228-241

In this paper we investigate a class of initial boundary value problems for a class of nonlinear dispersive equations of odd orders. We prove existence of at least one solution and existence of at least one nonnegative solution. Our method is based on a use of a fixed point theory for the sum of two operators.

У статті досліджено клас початкових граничних задач для класу нелінійних дисперсійних рівняння непарних порядків. Доведено існування принаймні одного розв’язоку і існування хоча б одного невід’ємного розв'язку. Наш метод базується на використанні теорії про нерухомі точки для суми двох операторів.

On stochastic cosurfaces and topological quantum field theories

Jean-Pierre Magnot

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 242-258

242-258

We analyze the notion of a stochastic cosurface and show the following: the obstructions to the construction of non-abelian stochastic cosurfaces previously highlighted can be overcome by an ordering choice; the presence of an underlying manifold is not mandatory and stochastic cosurfaces can be defined in more general CW-complexes. We also describe a dimension extension procedure, in which any $d-$stochastic cosurface can be extended to a $(d+k)$-stochastic cosurface if the underlying CW-complex has $(d+k)$-faces.

We finish with a link of stochastic cosurfaces with topological quantum field theories and with an analog of deformation algebra indexed by a non-linear set of formal variables.

Аналізується поняття стохастичної коповерхні та доводиться наступне: пере\-шкоди для побудови неабелевих стохастичниз коповерхонь, про які йшлось раніше, можуть бути подолані за разунок вибору порядку; наявність базового многовиду не є обов'язковим і стохастичним коповерхні можуть бути визначені в більш загальних CW-комплексах. Також описано процедуру розширення розмірності, де будь-яку $d-$стохастичну поверхню можна продовжити до $(d+k)$-стохастичній поверхні, якщо базовий CW-комплекс має $(d+k)$-граней.

Також розглядається зв'язок між стохастичними коповерхонями та топологіч\-ною квантовою теорією поля і з аналогом деформованою алгебра, що індексована нелінійним набором формальних змінних.

Vanishing Carleson measures and power compact weighted composition operators

Aakriti Sharma, Ajay K. Sharma, M. Mursaleen

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 259-273

259-273

In this paper, we characterize Carleson measure and vanishing Carleson measure on Bergman spaces with admissible weights in terms of t-Berezin transform and averaging function as key tools. As an application of the main results of this paper, we characterize power bounded and power compact weighted composition operators on Bergman spaces with admissible weights.

Надано характеризацію міри Карлесона і міри Карлесона, що прямує до нуля, на просторах Бергмана з допустимими вагами в термінах $t$-перетворення Березіна та функцією усереднення в якості ключових інструментів. Як застосування основних результатів цієї роботи надано характеризацію степенево обмежених та степенево компактних зважених операторів композиції на просторах Бергмана з допустимими вагами.

Existence of solutions for solitons type equations in several space dimensions: Derrick's Problem with $(r,p)$-Laplacian

N. E. Taibi, A. Dellal, J. Henderson, A. Ouahab

↓ Abstract   |   Article (.pdf)

MFAT 28 (2022), no. 3, 274-288

274-288

In this paper we study a class of Lorentz invariant nonlinear field equations in several space dimensions. The main purpose is to obtain soliton-like solutions with twice $(r,p)$-Laplacian. The fields are characterized by a topological invariant, which we call the charge. We prove the existence of a static solution which minimizes the energy among the configurations with nontrivial charge.

У статті вивчається клас нелінійних рівнянь, інваріантних відносно лоренцевих перетворень, для поля з декількома просторовими зміними. Основною метою є отримання солітоноподібних розв'язків з подвійним $(r,p)$-лапласіаном. Поля характеризуються топологічним інваріантом, який ми називаємо зарядом. Доведено існування статичного розв'язку, який мінімізує енергію в конфігураціях з нетривіальним зарядом.


All Issues