V. V. Lyubashenko

Search this author in Google Scholar


Articles: 2

Mathematical heritage of Yuri L'vovich Daletskii

Ya. I. Belopolʹskaya, Yu. M. Berezansky, Yu. V. Bogdansky, V. V. Lyubashenko, Yu. A. Mitropolsky

MFAT 5 (1999), no. 4, 1-8

1-8

Operations and isomorphisms in a triangulated Hopf category

Volodymyr Lyubashenko

MFAT 5 (1999), no. 4, 37-53

37-53


All Issues