Yu. V. Bogdansky

Search this author in Google Scholar


Articles: 2

Mathematical heritage of Yuri L'vovich Daletskii

Ya. I. Belopolʹskaya, Yu. M. Berezansky, Yu. V. Bogdansky, V. V. Lyubashenko, Yu. A. Mitropolsky

Methods Funct. Anal. Topology 5 (1999), no. 4, 1-8

Essentially infinite-dimensional elliptic operators and P. Levy's problem

Yu. V. Bogdansky

Methods Funct. Anal. Topology 5 (1999), no. 4, 28-36


All Issues